WMST 101:  Dialogue Journals

 

 

 

Jenny Brown :  Dialogue Journal #1

 

Cassandra Jefferson-Davis :  Dialogue Journal #8:

 

Kim Hitzler : Dialogue Journal #6

 

Rachel West : Dialogue Journal #9

 

Stephanie Saunders : Dialogue Journal #6

 

Elizabeth Ernst : Dialogue Journal #6

 

 

 

 

Description | Syllabus |Links